ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
------------------------

                     ตามมประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสปริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ)  ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๖ รายนั้น
                     คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๖ ราย ดังนี้
                     ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคชัยรัตน์การโยธา
                     ๒. พระลักษณ์ก่อสร้าง
                     ๓. ห้างุ้นส่วนจำกัด ณ มนตรา ๒๐๐๙
                     ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพลการค้า
                     ๕. ห้างหุ้นส่ยนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                     ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกร
                  
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ