ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)
----------------------------------

                เทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                         1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท
                         2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                         3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                         4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                         5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี  รายรับ  รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                         6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                         7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

                 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ  โดยในวันที่ ๓๐พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ  กองคลัง  ในราคาชุดละ ๗๕๐ บาท  ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มิถุนายน๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๒๔๗-๑๘๒๓  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ