ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------------------------

                           ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  วงเงิน ๒๓๙,๔๖๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
                           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                                ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น  ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาล
                                ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                                ๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                                ๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็ฏทรอนิกส์ (e-Government : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                                ๕. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                           กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.  ณ  งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้ังแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอำ (ชั้น ๓)

                          ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  ระหว่างวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๔๗ ๑๔๕๓

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ