ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
--------------------------

                       ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๒ ราย นั้น

                       คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ัว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย  ดังนี้
                       ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง
                       ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วันเฉลิมชัยการโยธา

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ