ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
-----------------------

                       ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับบริการนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - อนุบาล 3)  ถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  เทศบาลเมืองชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้วย วงเงิน 838,000  บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                       1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ทีมีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                       2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณที่ยื่นซองสอบราคา
                       3. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำผิดโดยกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                       4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และคุ้มกันเช่นว่านั้น
                       กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที 9 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น. ณ งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 
                       กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องวิชการโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  อาคาร 3 ชั้น 2
                       ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท  ได้ที่งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3240 6177

 
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


(นางสาวรัสรินร์  สุรพรรณทิพย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ