ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-----------------------

                       ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้วย วงเงิน 314,491  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                       1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                       2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                       3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
                       4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                       5. ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างหนังสือรายการละ  1 เล่ม  แนบมาพร้อมยื่นสอบราคา
                       6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือแห่งใดแห่งหนึ่งตามประกาศสอบราคานี้มายื่นซองสอบราคา
                       7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                       กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที 9 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น. ณ งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอำ (ชั้น 3)
                       ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท  ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3240 6177

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ