ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------------


                   ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลาทำการ  100 วัน  ภายในวงเงิน  594,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
                  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของศาลสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น  ท้องถิ่นจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
                 
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่ 19 เมษายน 2560  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง  16.00 น.  ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 6  บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
         
                  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม (อาคาร 3 ชั้น 1)

                  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกาสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 บาท  ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือฯ (ห้องสำนักงาน)


ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


(นายปรีชา  ประชาสุขสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ