ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ
-------------------------

                            เทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะ  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั๊วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

                            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  300,000.00  บาท
                                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 เมษายน 2560  ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ  โดยในวันที่ 24 เมษายน. 2560 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ณ งานพัสดุ  กองคลัง  และในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

                          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่งานพัสดุ  กองคลัง  สำนักเทศบาลเมืองชะอำ  ในราคาชุดละ 500 บาท  ในวันที่ 24 เมษายน 2560  ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3247-2139 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ