ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อด (หลังสุบิน) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------

                     เทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อด (หลังสุบิน) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครัั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,347,000.00 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                             1. เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,938,000.00 บาท
                             2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                             3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                             4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                             5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                             6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                             7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงิดสดก็ได้
                       กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 28 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  ณ ชายหาดชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที 28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
                       กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา  10.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 4,000 บาท ได้รที่งานพัสดุ  กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ  ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 3247 -2139 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ