ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
------------------------------

                         ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว และรายหัวส่วนเพิ่มเติม (TOP UP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  วงเงิน  512,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                        ผู้มีสิทธฺเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                               1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาล
                               2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                               3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                               4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Goverment : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                               5. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                       กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ  งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา  และกำหนดเปิดซองในเสนอราคาในวันที่  12 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอำ (ชั้น 3 )

                       ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาในราคาชุดละ  500 บาท  ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา  ระหว่างวันที่  27 มีนาคม 2560  ถึงวันที่  10 เมษายน  2560  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3247 1453
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 27  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ