ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
-------------------------

                  ด้วยโรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  (รายการแนบท้ายประกาศ)  วงเงิน  321,750 บาท  (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                 2. ไม่เป็นผู้ทีี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา
                 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอิันเป็นการขัดขางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                 กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 27 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                 ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อ เอกสารสอบราคาใบราคาชุดละ 300 บาท  ได้ที่โรงเรียนเทศบาล 9 สามพระยา  ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560  ถึง  24 มีนาคม 2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032- 791-647  ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศ ณ วันที่ 13  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
                 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ