ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

----------------------------------

                     ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  มีีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ประจำปีการศึกษา 2559  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน 602,550 บาท  (หกแสนสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไป
                     1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                     2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
                     4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                     5. ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างหนังสือรายการละ 1 เล่ม แนบมาพร้อมยื่นสอบราคา
                     6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือแห่งใดแห่งหนึ่งตามประกาศสอบราคานี้มายื่นซองสอบราคา
                     7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                     กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง  16.00 น.  ณ งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอำ (ชั้น 3)

                    ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนเทศบษล 5 บ้านห้วยทรายใต้  ระหว่างวันที่  8 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 032406177

 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ