ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------
                 
                       เทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,728,000.00 บาท  (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                            1. เป็นนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,873,000.00 บาท
                            2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่ไว้ในบัญชีรายชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                            3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                            4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ  ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                            5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                            6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                            7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 7 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

                          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 -10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืิองชะอำ  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

                           ผู้สนใจติดต่อขอซื้่อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท  ได้ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3247-1823 ในวันและเวลาราชการ
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ