ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
และรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) ของชั้นมัธยมศึกษา

---------------------------------------------


                      ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา และรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) ของชั้นมัธยมศึกษา (รายการแนบท้ายประกาศ) วงเงิน 439,400 บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                      1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                      3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั๋งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
                       4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                       5. ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างทุกรายการอย่างละ 1 เล่ม  แนบมาพร้อมยื่นสอบราคา
                       6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือแห่งใดแห่งหนึ่งตามประกาศสอบราคานี้มายื่นซองสอบราคา
                       7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                       กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 28 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  วันที่ 15 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

                       ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 บาท  ได้ที่โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)  ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 508118  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่      เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

                          
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ