ประกาศรายชื่อผู้มีมีสิิทธิิ์เสนอราคา และผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองคางเชื่อมห้วยหนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง)


ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคา   และผู้ชนะการเสนอราคา


                          ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองคางเชื่อมห้วยหนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง)  ลงวันที่ 16 มกราคม 2560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 16 มกราคม 2560  ถึง 25 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 2 รายนั้น  คือ  
                          1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                          2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.อาร์.ซีวิล

                         ผลปรากฎว่า  ผู้ที่ชนะการเสนอราคาคือ   ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  408,000.00 บาท เป็นราคารวม VAT
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ