ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)


ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


             ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติิกคอนกรีต  ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ  (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ลงวันที่ 11 มกราคม 2560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 11 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ซึี่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 ราย นั้น
             คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้
            1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
            2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
            3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรบุรี ณัฐกิจ  เอ็นจิเนียริ่ง
            4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.อาร์.ซีวิล

ประกาศ ณ วันที่่  24  มกราคม  พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ