ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-----------------------------------

                 ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ทั้ง 9 โรงเรียน  จำนวน 18 ชุด
                 ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้  จำนวน  867,600 บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                      1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน  ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาล
                      2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                      3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี  รายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                      4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  : e - GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                      5. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                     กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 8  - 22  ธันวาคม 2559 ณ งานพัสดุ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองชะอำ  ในวันและเวลาราชการ

                     กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

                     ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อ  เอกสารในราคาชุดละ  800 บาท  ได้ที่งานพัสดุ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองชะอำ  ระหว่างวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3247-1822  ในวันและเวลาราชการ
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ