ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

---------------------------------

                              ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับบริการนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - อนุบาบล 3 ) ถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.6)  ประจำปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  วงเงิน  602,080 บาท  (หกแสนสองพันแปดสิบบาทถ้วน)

                              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                              1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                              2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                              3. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันทีี่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำผิดโดยกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                              4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล  ของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  และคุ้มกันเช่นว่านั้น

                               กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  29 พ.ย. 2559   ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2559  ตั้งแต่เวลา  09.30 -16.00 น.  ณ งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 5  บ้านห้วยทรายใต้

                               กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 16 ธ.ค. 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเทศบาล 5  บ้านห้วยทรายใต้ อาคาร  3 ชั้น 2

                               ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท  ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้   ระหว่างวันที่  29 พ.ย. 2559  - 14 ธ.ค. 2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3240 61777  ในวันและเวลาราชการ

                                                      ประกาศ    ณ  วันที่  29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559


                                                                              (นายสถิต   ดวงแก้ว)
                                                                            ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                                               ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
               
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ