ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
--------------------------

                           ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2560  ตั้งแต่วันที่  27 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560  รวมระยะเวลาทำการ 50 วัน  ภายในวงเงิน  298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                         ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
                         1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                         2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของหารสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                         3.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น  ท้องถิ่นจะต้องเป็นนิิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว

                       ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซ์้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300 บาท  ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ  (ราชวิทยุตาคาร)  ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันทีี 2 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 6  บ้านห้วยทรายเหนือ  (ห้องสำนักงาน)

                       กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือฯ (ห้องสำนักงาน)

                      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุม (อาคาร 3 ชั้น 1)
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


(นายปรีชา  ประชาสุขสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือฯ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ