ขึ้นทะเบียนคนพิการ
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2559
 

          เทศบาลเมืองชะอำดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการรายใหม่และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตเทศบาล ผู้พิการแสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ ในอัตรา คนละ 800 บาท ต่อเดือน (ซึ่งจะได้รับเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการรับลงทะเบียนผู้พิการที่เทศบาลเมืองชะอำ กองสวัสดิการสังคม (อาคารสาธารณสุข ชั้น 2) ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

              1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
          ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

           (1)มีสัญชาติไทย

          (2)มีบัตรประจำตัวคนพิการ

          (3)มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

              2. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ   ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ในวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลกำหนด พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

          (1)บัตรประจำตัวคนพิการ
          (2)สำเนาทะเบียนบ้าน
          (3)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา 

           ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้พิการอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการแทน

ขึ้นทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558  
เวลา 08.30
16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่กองสวัสดิการสังคม อาคารสาธรณสุข ชั้น 2 เทศบาลเมืองชะอำ
โทร.032-470477
 

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ