โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำปีงบประมาณพ.. 2559

            โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจนโดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดเป็นเงินจานวน 400 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือนผ่านไปยังแม่ของเด็กซึ่งสามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อยเช่นค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขค่าอาหารที่มีประโยชน์สาหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯลฯส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 
  ณ  กองสวัสดิการสังคม อาคารสาธาณะสุข ชั้น 2 เทศบาลเมืองชะอำ

คุณสมบัติ

1. เด็กแรกเกิด :

            1.1 เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

            1.2 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดาหรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย)

            1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้แก่เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานสงเคราะห์ของรัฐ

2. หญิงตั้งครรภ์

            2.1 มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

            2.2 อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้

1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบดร.02)ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3. สาเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์หรือสาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหน้า 1

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

น.ส.พัชรี  กุณฑีทอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 087-4041343

น.ส.ปาริชาติ  เนียมเงิน  นักพัฒนาชุมชน 089-7480645

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ