การแจ้งย้ายเข้า
          เมื่อมีผู้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน  ให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
        
          เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
               1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
               2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
               3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
               4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
               5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

          ขั้นตอนในการติดต่อ
               1. ยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า
               2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)  โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน  แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ