ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำพริกปลาแห้ง และข้าวเกรียบปลา ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกปลาแห้งและข้าวเกรียบปลาชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ

  สินค้าที่จำหน่าย
       1. น้ำพริกปลาแห้ง
       2. น้ำพริกกุ้งเสียบ
       3. ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร
       4. น้ำพริกปลาป่น

  ประธานกลุ่ม
       นางปฎฺิมา  หมั่นกิจ    โทรศัพท์  086-5270183 

  ประวัติโดยย่อของกลุ่ม
          
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบปลาชุมชนบ้านใหญ่ชะอำเริ่มก่อตั้งเมื่อ 26  เมษายน  2555  โดยเริ่มต้นจากการทำน้ำพริกปลาแห้งจากการส่งเสริมของกรมประมง  ซึ่งมีนางปฏิมา  หมั่นกิจ  เป็นประธานกลุ่ม  และได้รับการอบรมและสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี   ในการดัดแปลงและแปรรูปสัตว์น้ำทะเลมาเป็นส่วนผสมของน้ำพริกโดยแปรรูปน้ำพริกต่าง ๆ อาทิ เช่น  น้ำพริกปลาแห้ง,  น้ำพริกกุ้งเสียบ, น้ำพริกปลาป่น, ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร เป็นต้น

  คณะกรรมผู้บริหาร
           1. นางปฏิมา   หมั่นกิจ            ประธานกลุ่ม
           2. นางพานี    คชประภา          รองประธาน
           3. นางเฉลา   สีสด                 เหรัญญิก
           4. นางสาวอัจฉรา   สมขาว      เลขานุการ
           5. นางสาวเมียน  ทับทิม          สมาชิก
           6. นางลาภ     จันทร์เจริญ       สมาชิก
           7. นางเผิน      เขียวอยู่           สมาชิก
           8. นางมาลัย    รื่นเกษม           สมาชิก
           9. นางสมปอง  มีฟัก                สมาชิก
         10. นางผ่อน      สงล่า              สมาชิก
         11. นางละออง   คงเจริญ           สมาชิก

  ติดต่อประสานงาน
          1. นางสาวมาลัย  การินตา (กิ่ง)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน   โทร. 086-8844204
          2. นางสาวณัฐศิตา  เป็นศิริ (น้อง)  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  โทร.089-1826919


  สนับสนุนโดย       
          1. นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ    นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
          2. กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองชะอำ  โทรศัพท์ 032-471665  โทรสาร 032-471665
          3. สำนักงานเกษตรอำเภอ 


 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ