ผลิตภัณฑ์น้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ


กลุ่มน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ

  สินค้าที่จำหน่าย  : 
            1.  น้ำพริกเผา  
            2.  น้ำพริกแกงเผ็ด
            3.  น้ำพริกแกงส้ม
            4.  น้ำพริกปลาป่น 
            5.  น้ำพริกไข่เค็มสมุนไพร

ประธานกลุ่ม  :   นางทับทิม   พานิช           โทรศัพท์   086-5270183

คณะกรรมการบริหาร
            1. นางทับทิม   พานิช                        ประธานกลุ่ม
            2. นายผั่น        อยู่สบาย                    รองประธาน
            3. นายหยด     จุ้ยทอง                       เหรัญญิก     
            4. นางฉ่าย       มีเงิน                         เลขานุการ     
                       
5. นายเต็ม       แก้วหาญ                    สมาชิก      
                       
6. นางวิเชียร    ตุ้มทอง                      สมาชิก                                            
            7. นางเจือ        น่วมทอง                    สมาชิก   
                       
8. นายเม้า       คำผา                         สมาชิก
            9. นางเมี้ยน      จุ้ยทอง                      สมาชิก
           10. นางพาน       เทิดศักดิ์ชนะกูล         สมาชิก
           11. นางแก่น       สว่างจิตต์                  สมาชิก 
           12. นางนิตย์       สว่างจิตต์                  สมาชิก
           13. นางไพเราะ   นามจัด                      สมาชิก
  
ประวัติกลุ่ม  
           กลุ่มทำน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ   เริ่มก่อตั้งเมื่อ  14  สิงหาคม  2551  โดยเริ่มต้นจากการทำน้ำพริกแกงส้ม  ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ  ซึ่งมีนางทับทิม  พานิช  เป็นประธานกลุ่ม  และได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2552  เพื่อนำสมุนไพรในชุมชนมาดัดแปลงเป็นน้ำพริกโดยแปรรูปน้ำพริกต่าง ๆ  อาทิเช่น  น้ำพริกเผา,  น้ำพริกแกงเผ็ด, น้ำพริกปลาป่น, น้ำพริกไข่เค็มสมุนไพร, น้ำพริกแกงส้ม ฯลฯ

   
ติดต่อประสานงาน
       
    1. นางสาวมาลัย   การรินตา (กิ่ง)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน   086-8844204
           2. นางสาวณัฐศิตา  เป็นศิริ (น้อง)  หัวหน้างานส่งเสิรมและพัฒนาชุมชน  089-1826919

           กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองชะอำ  โทรศัพท์  032-470477    โทรสาร  032-470477

สนับสนุนโดย
           นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ   นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
          
สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ    
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

          
         


 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ