ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชมนิเวศน์ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชมนิเวศน์ ช่วงที่ ๒ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------------


                     ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชมนิเวศน์ ช่วงที่ ๒ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

                     ก่อสร้างถนนชมนิเวศน์ ช่วงที่่ ๒ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) (๓๐.๒๒.๒๐.๔๗)  จำนวน ๑ โครงการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า (ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิิ้น ๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 
                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


                                              นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ
                                               (นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
                                              นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ