ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จัดซื้อหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จัดซื้อหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------
 
                       ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖  บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)  ได้มีโครงการซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จัดซื้อหนังสือเรียน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                       หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ (๕๕.๑๐.๑๕.๐๙)  จำนวน  ๑๑๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านมนัสนันท์การค้า (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๘๙๘.๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑จินดา   คล้ำนุช
(นางจินดา   คล้ำนุช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
                  
                
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ