ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน. ศท.๔๑๒) ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

----------------------------------------


                           ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน  แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔๑๒) ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ บ่อแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  นั้น
                           งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน (๗๒.๑๒.๑๔.๐๖)  อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  หจก.เพชรหิรัญก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๘๒,๔๔๒.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ