ขนมหวานเมืองเพชรชุมชนบ้านหนองคาง        ผลิดโดย
           กลุ่มแม่บ้านขนมหวานหนองคาง ชุมชนหนองคาง
           ที่ตั้งกลุ่ม 1255/1 ถ.บ้านหนองคาง ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
        สินค้าที่จำหน่าย
           1. ขนมหม้อแกง
           2. ขนมชั้น
           3. ขนมบ้าบิ่น
           4. ขนมทองหยิบ
           5. ขนมทองหยอด
           6. ขนมถั่วกวน
           7. ข้าวเหนียวเหลือง
           8. ข้าวเหนียวสังขยา
           9. ข้าวเหนียวตัด
        หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
           1. นางสังวาล ปานยิ้ม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 032-442225
           2. นางอาภรณ์ สาลี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 084-0161892
           3. นางฉะอ้อน จุ้ยทอง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ -
           4. นางสุนีย์ สาลี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 086-0612655
           5. นางเล็ก ดวงแก้ว เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 032-508140
        ประวัติกลุ่ม
           กลุ่มแม่บ้านขนมหวานชุมชนบ้านหนองคาง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2550 โดยรวมกลุ่มปม่บ้านในชุมชนเพื่อทำขนมหวานไว้จำหน่ายภายในชุมชนและจำหน่ายให้ กับผู้ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานในชุมชน โดยมีสินค้าอาทิ เช่น ขนมหม้อแกง ขนมชั้น ขนมบ้าบิ่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ถั่วกวน ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวเหลือง ข้าวเหนียวสังขยา ฯลฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจากโครงการอยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด เมื่อปีพ.ศ. 2550 ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 26 คน โดยได้รับคำแนะนำและให้คำปรึกษาจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ
        รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
           1. นางสังวาลย์ ปาน ยิ้ม ประธานกลุ่ม
           2. นาง อาภรณ์ สาลี รองประธานกลุ่ม
           3. นาง ฉะอ้อน จุ้ย ทอง กรรมการ
           4. นางสุนี ย์ สาลี กรรมการ
           5. นาง เล็ก ดวง แก้ว กรรมการ
           6. นาง นิภา ส้ม ภา กรรมการ
           7. นาง กาหลง สาลี กรรมการ
           8. นาง อ่วน สาลี กรรมการ
           9. นางวัน เพ็ญ สาลี กรรมการ
         10. นาง เม้ย ศิ วิลัย กรรมการ
         11. นางจำ นงค์ ไม้ แก้ว กรรมการ
         12. นาง สำรวย ไม้ แก้ว กรรมการ
        ติดต่อประสานงานโดย
           นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919
        สนับสนุนโดย
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ