ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------

                             ตามที่เทศบาลเมืองชะอำ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
                             เทศบาลเมืองชะอำ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                                                                                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑


                                                                                       นุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ
                                                                                         (นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
                                                                                         นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ


--------------------------------------------------------------------------
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชะอำ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 
ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
 
โครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)













 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ๑ (ชุมชนชัยมงคล)




 
๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐











 
๑๒/๒๕๖๑












 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ๑ (ชุมชนชัยมงคล)




 
๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐











 
๐๒/๒๕๖๑












 
 

หน่วยงานภาครัฐ











เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ