กะปิเคยแท้กลุ่มแม่บ้านหนองคาง        สินค้า
           กะปิเคยแท้ กลุ่มแม่บ้านกะปิหนองคาง ชุมชนหนองคาง
        ผลิตโดย
           กลุ่มแม่บ้านกะปิหนองคาง ชุมชนหนองคาง
           ที่ตั้งกลุ่ม 1100/1 ถนนบ้านหนองคาง ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
           หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ
           1. กะปิแม่ส้มแป้น (นางส้มแป้น สิงห์เสือ) เบอร์โทรศัพท์ 081 - 7635286
           2. กะปิแม่วรรณ (นางทิพวรรณ นิ่มนวล) เบอร์โทรศัพท์ 086 -1712400
           3. กะปิแม่แซว (นางแซว เข็มทอง) เบอร์โทรศัพท์ 032 - 508308
           4. กะปิแม่แฉล้ม (นางแฉล้ม ชูกำลัง ) เบอร์โทรศัพท์ 086 -1772954
           5. กะปิแม่ถนอม (นางถนอม จิตต์สวัสดิ์) เบอร์โทรศัพท์ 032-442479
           6. กะปิแม่จำลอง (นางจำลอง จังทอง) เบอร์โทรศัพท์ -
           7. กะปิแม่สมพิศ(นางสมพิศ จิตต์อุปถัมภ์) เบอร์โทรศัพท์ 032-508330
           8. กะปิแม่น้ำทิพย์ (นางน้ำทิพย์ มุ่ง ลายกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 032-442171
           9. กะปิแม่สงวน (นางสงวน หลี ทอง) เบอร์โทรศัพท์ -
        ประวัติกลุ่มแม่บ้านกะปิหนองคาง ชุมชนหนองคาง
           จากนโยบาย ของผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่เน้นส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และแปรรูปสินค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เทศบาลเมืองชะอำได้ จัดตั้ง “กลุ่มกะปิแม่บ้านหนองคาง” (ชุมชนหนองคาง) เพื่อผลิตภัณฑ์ “กะปิ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน โดยมีนางส้มแป้น สิงห์เสือ เป็นประธาน สมาชิกของกลุ่มมีการรวมตัวกันเพื่อจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ “กะปิ” ได้ผ่านการคัดสรรระดับจังหวัดเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2547
           เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม ผ่านโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาล ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ (ตราผลิตภัณฑ์) ตลอดจนงานด้านวิชาการต่างๆ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กับกลุ่มฯ ในปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านกะปิหนองคางได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน งานกลุ่มแม่บ้านกะปิหนองคาง ณ วันที่ 15 มกราคม 2549 และกำหนดระเบียบกลุ่มแม่บ้านกะปิหนองคาง เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มฯ เป็นได้ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ร่วมเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวมมากที่สุด
           ปัจจุบัน กลุ่มได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอชะอำ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ตามเทศกาล ประจำปีของแต่ละจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนเป็นอย่างมากผลิตภัณฑ์ “กะปิ”

           “กะปิ” เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุดิบธรรมชาติในทะเลที่พบเห็นกันทุกพื้นที่ และใช้เครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารของคนไทยมาแต่ดั้ง เดิม เช่น น้ำพริกต่าง ๆ และข้าวคลุกกะปิ เป็นต้น ซึ่งหากขาดกะปิแล้วจะทำให้รสชาติของ อาหารนั้นไม่อร่อย ซึ่งการทำกะปินั้นถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น และมีการทำกันมากในชุมชนที่อยู่ติดกับทะเลชายหาดชะอำตลอดแนว โดยการทำกะปินั้นจะทำได้ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เท่านั้น เนื่องจาก “เคย” ซึ่งใช้ทำกะปิจะเข้าในช่วงนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “เคยเข้า”

        ขั้นตอนการทำกะปิ
           1. การจับหรือไสเคย
           การจับเคย หรือ (ไสเคย) ในช่วงต้นฤดูหนาว โดยใช้อุปกรณ์ เรียกว่า กระวะ
           2. การล้างเคย
           การ ล้างเคย หรือ การทำเคย เพื่อเอาทรายและสิ่งสกปรกออก ใช้น้ำทะเลทำความสะอาดเพื่อให้คงความสด เคยไม่ตาย ใช้ภาชนะตะแกรงที่ใช้ค้างทรายที่ติดมาจากทะเลออกให้หมด
           3. การผสม
           การผสม นำเคยสดที่ทำแล้วมาผสมกับเกลือป่น ในอัตรา เคย 6 ส่วน ต่อ เกลือ 1 พักไว้ 1 คืน ก่อนนำไปตากแดด
           4. การตากเคย
           การตากเคย หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า เกรอะเคย โดยการนำเคยมาตากแดด ใช้ตระแกรงถี่ๆ รองใต้เคยเพื่อให้น้ำหยดลงด้านล่าง การตากเคยเมื่อเคยด้านบนแห้งดี จึงคลุกเพื่อ นำเคยด้านล่างมาตากแดด ได้อย่างทั่วถึง ตากจนครบ 7 วัน การตากเคย เมื่อตากเคยครบ 7 วัน นำเคยมาผสมในที่ร่ม อัดเป็นก้อนพักไว้ 1 คืน ก่อนคลุกอีก 1 ครั้ง แล้วบรรจุ
           5. การหมักเคย
           การ หมักนำเคยที่ตากเสร็จแล้วมาบรรจุใส่ภาชนะใช้หมัก ส่วนใหญ่จะใช้ ไห หรือ โอ่ง ขนาดกลาง ใช้ใบ ลานสานปิดเป็นฝา โรยเกลือเม็ดป้องกันแมลงและหนอน ระยะการหมัก จะหมักไว้ประมาณ 1-2 เดือน ควรสังเกตว่ามีน้ำบนใบลาน หรือไม่ หากมีน้ำให้นำออกมาตากแดด 1 แดดให้พอหมาด ๆ
           6. การบรรจุ
           การบรรจุ นำกะปิมาบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท สามารถจำหน่ายและเก็บไวได้นาน ถ้าไม่บรรจุให้ไปแช่ เย็นหรือเก็บใน ที่ร่มปิดฝากันแมลง
           เคล็ดลับการทำให้กะปิมีกลิ่นหอมรสชาติดี
           การทำกะปิ นั้นมีอยู่หลายขั้นตอน และขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ ขั้นของการใสเคยในขณะที่เคยขึ้นในช่วงฤดูต้นหนาว การทำกะปิจะต้องทำที่หน้าทะเล กล่าวคือ เมื่อได้เคยมาแล้ว จะต้องนำมาล้างด้วยน้ำทะเลให้สะอาด ไม่ควรนำเคยที่ได้จากทะเลนำกลับไปล้างที่บ้านเพราะจะทำให้เคยที่ได้ตาย เมื่อนำเคยมาทำเป็นกะปิจะส่งกลิ่นเหม็น ในการล้างด้วยน้ำทะเลนั้นทำให้เคยไม่เสีย กะปิที่ได้ก็จะมีกลิ่นหอม
           หลังจากล้างเคยให้สะอาดแล้ว ก็จะใช้ตะแกรงร่อนเอาขยะเอาทรายออก เทใส่ภาชนะผึ่งให้แห้ง หลังจากนั้นนำเคยกลับไปหมักที่บ้าน โดยมี อัตราส่วนของเคย 6 ส่วน ต่อ เกลือ 1 ส่วน หมักไว้ 1 คน ตอนเช้านำออกตากแดด ประมาณ 7 วัน หากแดดไม่ดี ก็ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นนำไปหมักในถังเก็บไว้ประมาณ 3 เดือน เมื่อจะนำไปรับประทานหรือจำหน่ายต้องนำไปตากแดด ก่อน จึงจะบรรจุใส่ภาชนะเพื่อจำหน่ายต่อไป

        สมาชิกกลุ่ม
           1. กะปิแม่ส้มแป้น (นางส้มแป้น สิงห์เสือ) เบอร์โทรศัพท์ 081 - 7635286
           2. กะปิแม่วรรณ (นางทิพวรรณ นิ่มนวล) เบอร์โทรศัพท์ 086 -1712400
           3. กะปิแม่แซว (นางแซว เข็มทอง) เบอร์โทรศัพท์ 032 - 508308
           4. กะปิแม่แฉล้ม (นางแฉล้ม ชูกำลัง ) เบอร์โทรศัพท์ 086 -1772954
           5. กะปิแม่ถนอม (นางถนอม จิตต์สวัสดิ์) เบอร์โทรศัพท์ 032-442479
           6. กะปิแม่จำลอง (นางจำลอง จังทอง) เบอร์โทรศัพท์ -
           7. กะปิแม่สมพิศ(นางสมพิศ จิตต์อุปถัมภ์) เบอร์โทรศัพท์ 032-508330
           8. กะปิแม่น้ำทิพย์ (นางน้ำทิพย์ มุ่ง ลายกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 032-442171
           9. กะปิแม่สงวน (นางสงวน หลี ทอง) เบอร์โทรศัพท์ -
         10.นางสาวรัชนี เที่ยงพูนวงศ์
         11.นางชมพู พรามวงศ์
         12. นางบุญเรือน สาลี
        ติดต่อประสานงานโดย
           นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919
        สนับสนุนโดย
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ